Načítava sa

Hľadané slovo alebo výraz

Na Slovensku sa uskutoční sčítanie obyvateľov po 10 rokoch

Zdieľať

Ľud sa sčítaval pravdepodobne už od stredoveku. Sčítanie obyvateľstva sa považuje za najstarší druh štatistiky. S vývojom spoločnosti sa však menil cieľ, účel, spôsob, rozsah aj metódy sčítania obyvateľstva. Po 10 rokoch sa na Slovensku opäť uskutoční sčítanie obyvateľov. Čo nás čaká?

V období od 15.02.2021 do 31.03.2021 sa uskutoční v Slovenskej republike sčítanie obyvateľov. Údaje, ktoré obyvateľ počas sčítania do formulára uvedie sa vzťahujú k rozhodujúcemu okamihu sčítania, teda k 1. januáru 2021.

Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia, ktorí majú v Slovenskej republike trvalý pobyt, prechodný pobyt alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie,  ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt. Tu nájdete vysvetlivky k jednotlivým typom pobytu.

Ako bude prebiehať tohtoročné sčítanie obyvateľstva

sčítanie obyvateľstva 2021

Zdroj: www.scitanie.sk

Sčítanie obyvateľstva bude tento rok výlučne elektronické a integrované. Obyvateľ má povinnosť sčítať sa sám alebo pomocou blízkej osoby elektronicky a to využitím počítača, tabletu alebo mobilu s pripojením na internet prostredníctvom webovej stránky www.scitanie.sk.

Sčítací formulár bude dostupný aj prostredníctvom mobilnej aplikácie SODB 2021. Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca. Na sčítanie má obyvateľ šesť kalendárnych týždňov. Ak sa neviete alebo nemôžete sčítať sami, je tu možnosť využiť službu asistovaného sčítania. Termín na to určený je od 01.04.2021 do 31.10.2021.

V čom je tento rok sčítanie obyvateľov iné

 • prvýkrát sa domy a byty sčítavajú prostredníctvom obcí
 • prvýkrát budú využité existujúce registre
 • prvýkrát sa sčítavame výlučne elektronicky
 • spôsob sčítavania by mal zabezpečiť zníženú záťaž obyvateľov
 • realizácia najjednoduchšieho a najkomplexnejšieho sčítania
 • jedinečné údaje zo sčítania za rok 2021

Prečo je sčítanie obyvateľstva, domov a bytov dôležité?

Prínos sčítania obyvateľstva spočíva v tom, že je jedinečné, nie je možné v rovnakom rozsahu získať informácie o obyvateľstve z iných zdrojov. Sčítanie obyvateľov, domov a bytov (SODB) je jediná metóda na zisťovanie a zapojenie všetkých obyvateľov SR. Sčítanie prináša nenahraditeľné informácie o stave spoločnosti, a to predovšetkým:

 • demografické štruktúry
 • sociálno-ekonomické štruktúry
 • kultúrne štruktúry
 • informácie o domácnostiach obyvateľov a ich bývaní

História sčítania obyvateľstva v Slovenskej republike

Na Slovensku sa doteraz konalo sčítanie obyvateľov, domov a bytov dvakrát.

Prvé sčítanie obyvateľov, domov a bytov v Slovenskej republike sa uskutočnilo v roku 2001. Vychádzalo z metodických usmernení OSN a EÚ. Rozhodujúcim okamihom bol 26. máj 2001. K tomuto dátumu sa zisťovali údaje metódou samosčítania., t.j. do sčítacích formulárov ich zapisovali sami obyvatelia. Štatistický úrad SR mal na starosti legislatívnu, organizačnú, metodickú prípravu sčítania, ale aj spôsob zberu, spracovania, publikovania a prezentácie získaných údajov.

Porovnanie SODB za rok 2001 a 2011 podľa pohlavia a veku*

sčítanie obyvateľstva porovnanie

Porovnanie SODB za rok 2001 a 2011 podľa pohlavia a veku*

sčítanie obyvateľstva porovnanie

Druhé sčítanie prebehlo v roku 2011. Konalo sa na území SR k 21. máju 2011. Toto sčítanie bolo výnimočné aj tým, že po prvý raz v histórii si obyvatelia mohli vybrať, či sčítacie formuláre vyplnia v listinnej podobe alebo v elektronickej forme. Dôležitým posunom bol aj spôsob sprístupnenia výsledkov sčítania 2011 podľa zjednotených požiadaviek Eurostatu obsiahnutých v nariadeniach Európskeho parlamentu, Rady (ES) a Komisie.

Obyvatelia SR podľa pohlavia a veku, SODB 2011

Zdroj: scitanie.sk

Potrebujete poradiť?

Stránka www.scitanie.sk pripravila informačné letáky v slovenskom jazyku a v 11 jazykoch národnostných menšín. Viac info nájdete tu: https://www.scitanie.sk/scitanie-obyvatelov/zakladne-informacie

Potrebné linky:

Metodické pomôcky a vzor sčítacieho formulára: https://www.scitanie.sk/scitanie-obyvatelov/vzor-scitacieho-formulara

Ako sa sčítať pomocou asistovaného sčítania: https://www.scitanie.sk/ako-sa-scitat#

Ak chcete pomôcť, môžete sa stať asistentom sčítania.

Musíte spĺňať tieto požiadavky:

 • obyvateľ/ka s trvalým pobytom na území SR
 • máte viac ako 18 rokov
 • ste plne spôsobilý/á na právne úkony
 • ste bezúhonný/á
 • máte minimálne úplné stredné vzdelanie
 • ovládate štátny jazyk
 • ste spoľahlivý/á
 • máte základnú IT zručnosť – znalosť práce s elektronickým zariadením (PC, tablet, mobil…)
 • ste odborne spôsobilý/á (úspešne absolvujete školenie)

Môžete byť mobilným asistentom, ktorý pôsobí v teréne, to znamená na území obce podľa jemu prideleného virtuálneho asistenčného obvodu. Takýto asistent pomáha so sčítaním obyvateľov, ktorí si požiadali o vyslanie mobilného asistenta sčítania.

Môžete byť stacionárnym asistentom, ktorý pôsobí na kontaktnom mieste, ktoré zriadi obec na svojom území, pomôže so sčítaním sa tým obyvateľom, ktorí sa tu rozhodnú sčítať.

Asistent sčítania vykonáva svoju funkciu v období medzi 1. 4. 2021 – 31. 10. 2021.

Ak sa chcete stať asistentom, kontaktujte príslušnú obec, obecný úrad telefonicky alebo emailom.

Zdroj: www.scitanie.sk

*údaje dostupné z www.scitanie.sk