Načítava sa

Hľadané slovo alebo výraz

Všeobecné pravidlá k súťažiam na Facebooku

Súťaže sa môže zúčastniť každý, okrem organizátora tejto súťaže vrátane jeho blízkych osôb podľa § 116 Občianskeho zákonníka.

Každý užívateľ môže súťažiť len raz, tj. iba s jedným súťažným komentárom. V prípade, že užívateľ vloží viac komentárov, akceptujeme iba jeho prvý vložený komentár.

Súťažiaci musí byť obyvateľom Slovenskej republiky, a teda dodacia adresa na dodanie výhry musí byť na území SR.

Súťažiaci potvrdzuje, že je vlastníkom vložených komentárov (predovšetkým pri súťažiach s fotografiami či inými vlastnými výtvormi), tj. nejedná sa o zneužitie akýchkoľvek autorských diel.

V prípade, že výherca nebude na žiadosť o zaslanie adresy písomne reagovať do 7 dní, výhru získa náhradný výherca.

Pokiaľ výherca zašle adresu s iným menom, než bol súťažný profil, usporiadateľ má právo výhru nezaslať a vybrať náhradného výhercu.

Na jednu adresu zasielame maximálne jednu výhru z jednej súťaže. V prípade, že sa bude jednať o dvoch výhercov na totožnej adrese, výhercu, ktorý bol druhý v poradí, vyradíme a nahradíme iným.

Súťažiaci berie na vedomie, že sa účasťou v súťaži zaväzuje dodržiavať herné pravidlá, zásady čestnej súťaže a zdržať sa jednania, ktoré by mohlo ovplyvniť vierohodnosť výsledkov. V prípade podozrenia o podvodnom jednaní si usporiadateľ vyhradzuje právo súťažiaceho z účasti na súťaži vylúčiť bez náhrady a nepriznať mu prípadnú výhru.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmeny súťažných pravidiel z vážnych dôvodov, obzvlášť na predĺženie, skrátenie alebo ukončenie súťaže, ak zaznamená zo strany účastníkov súťaže podvodné jednanie alebo akékoľvek zneužitie súťaže.

Súťažiaci svojou účasťou súhlasí s tým, že spoločnosť Facebook voči nemu nemá žiadne záväzky. Súťažiaci svoje údaje poskytuje iba organizátorovi súťaže, nie spoločnosti Facebook. Facebook sa na súťaži nijako nepodieľa, nesponzoruje ju, neschválil ju, neadministruje ju a ani s ňou nie je akokoľvek spojený

Osobné údaje, ktoré súťažiaci poskytuje organizátorovi súťaže, budú po jeho súhlase so spracovaním poskytnutých osobných údajov za účelom zaslania výhry použité len na účely zaslania výhry zo súťaže (meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo).